ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 4/08/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thực hiện Kế hoạch số 2318/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, gắn với việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp, người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, khả thi, từng bước chuyên nghiệp và mang tính bền vững; đảm bảo đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh.

3. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp; giữa nhà nước, doanh nghiệp tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước phải luôn đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển; doanh nghiệp cần đề cao ý thức tuân thủ pháp luật theo nguyên tắc pháp quyền.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua và kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác này.

b) Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan đến doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp.

b) Duy trì phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả liên quan đến doanh nghiệp; triển khai các giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là về lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường khảo sát, kịp thời đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng những khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý.

   b) Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành; giữa sở, ngành với UBND các huyện, thành, thị; giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp cận đối với doanh nghiệp và cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Chủ động hơn, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền thông; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp hoặc thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp các nội dung lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chi tiết kế hoạch: /Uploads/files/kh34.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()