ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 56/TTHC
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1
Số bộ hồ sơ
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không 
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

- 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I)

- 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cáchđối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II)

- 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III)
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ: Số 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

- ĐT: 02102.222.555
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CPngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

- Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

- Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC được bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
55/TTHC Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
54/TTHC Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
53/TTHC Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
52/TTHC Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
51 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp Sở Khoa học và Công nghệ Giám định viên tư pháp