ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thay đổi bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Cơ quan Công bố/Công khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mã thủ tục 08
Cấp thực hiện
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1
Số bộ hồ sơ 01 (một) bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 (một) bản điện tử.
Phí Không có thông tin
Lệ phí - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức KH và CN: 1.000.000 Đồng. - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH và CN: 1.000.000 Đồng. - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức KH và CN: 1.500.000 Đồng. - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH và CN: 1.500.000 Đồng. - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức KH và CN: 1.000.000 Đồng. - Đối với cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KH và CN của tổ chức KH và CN: 2.000.000 Đồng.
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện hành chính:
Tổ chức khoa học và công nghệ đã được Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.
Cơ quan thực hiện hành chính: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Căn cứ pháp lý của TTHC - Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin