ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 3 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
07 Thủ tục Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
06 Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
05 Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
Tổng số 3 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang