ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 7 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
60/TTHC Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
59/TTHC Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
58/TTHC Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
57/TTHC Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
54/TTHC Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
53/TTHC Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
52/TTHC Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tổng số 7 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang