ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 3 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
04 Thủ tục Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
03 Thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
02 Thủ tục cho phép đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
Tổng số 3 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang