ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 16 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
60/TTHC Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
59/TTHC Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
58/TTHC Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
57/TTHC Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Sở khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
56/TTHC Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
55/TTHC Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
54/TTHC Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
53/TTHC Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
52/TTHC Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
07 Thủ tục Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
06 Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
05 Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
04 Thủ tục Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
03 Thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
02 Thủ tục cho phép đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
01 Thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển tỉnh Phú Thọ Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý công nghệ
Tổng số 16 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang