ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 7 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang
Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
07 Thủ tục Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
06 Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
05 Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý Khoa học
04 Thủ tục Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
03 Thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
02 Thủ tục cho phép đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
01 Thủ tục đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển tỉnh Phú Thọ Sở Khoa học và Công nghệ Quản lý công nghệ
Tổng số 7 bản ghi / hiển thị bản ghi / 1 trang