ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 23/02/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình trồng quế hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb04.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()