ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 3/02/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thương phẩm loài lan bản địa 5 cánh trắng, 5 cánh xanh Phú Thọ" (Dendrobium anosmun Lindl.)


/Uploads/files/thongbao04.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()