ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 1/02/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ sản xuất phim hoạt hình 3D về truyền thuyết Hùng Vương


/Uploads/files/tb%20trung%20truyen%20dai%20ptth%20tinh.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()