ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 9/10/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ”


/Uploads/files/tb32.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()