ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 11/02/2019

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ quang phổ cận hồng ngoại để xác định nhanh chất lượng xăng, dầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/08_TB.PDF


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()