ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 23/01/2019

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh: "Thử nghiệm sản xuất lúa lai TH6-6 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"


/Uploads/files/26_TB.PDF


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()