ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 22/01/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Triển khai áp dụng các biện pháp rèn kỹ năng tự đánh giá hoạt động học tập của học sinh trong các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018


/Uploads/files/thong%20bao%20trung%20tuyen%20dhhv.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()