ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 23/02/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb05.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()