ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 23/02/2023

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cam, quýt Mường Kịt" cho sản phẩm cam, quýt xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb03.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()