ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 22/01/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Bún bánh Hà Thạch" cho các sản phẩm bún bánh của xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb%20to%20chuc%20chu%20tri%20bun%20banh%20h%C3%A0%20th%E1%BA%A1ch.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()