ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 12/02/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Quế Yên Lập" cho sản phẩm quế huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ"


/Uploads/files/thong%20bao%2009.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()