ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Hai, 24/02/2020

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý các dự án đầu tư và quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"


/Uploads/files/thong%20bao%2011.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()