ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 19/02/2021

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS trên địa bàn thành phố Việt Trì


/Uploads/files/thong%20bao%20trung%20tuyen%20phong%20gdvtri.pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()