ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 1/08/2019

Thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính


/Uploads/files/_IN%20Mau_1%20(1).PDF


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()