ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 18/02/2021

Thông báo chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng"


/Uploads/files/signed-signed-signed-thong%20bao%20trung%20ho%20so%20(2).pdf


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()