ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương từ Sắn dây (Puerariaspp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng phương pháp định tính và định lượng một số isoflavonoid chính trong rễ củ sắn dây.

- Xây dựng quy trình chiết xuất cao khô giàu isoflavonoid từ sắn dây thu hái tại tỉnh Phú Thọ (1,0 kg cao/mẻ; ≥ 40% isoflavonoid)

- Xây dựng quy trình bào chế viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid theo hướng có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương (viên nang chứa 150 mg isoflavonoid).

- Sản xuất 5000 viên nang chứa 150 mg isoflavonoid toàn phần có tác dụng bảo vệ gan đạt tiêu chuẩn dược liệu.

- Đánh giá độc tính cấp và tác dụng bảo vệ gan gây độc do rượu của viên nang.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao chiết và viên nang.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- 12 Tiêu bản sắn dây.

- Bộ phương pháp định tính và định lượng các isoflavonoid trong rễ củ sắn dây.

- Quy trình công nghệ chiết xuất cao khô giàu isoflavonoid và tinh bột ở quy mô phòng thí nghiệm và pilot (1,0 kg cao/mẻ; ≥ 40% isoflavonoid).

- Quy trình bào chế viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid (150 mg isoflavonoid).

- 5000 viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho cao chiết giàu isoflavonoid và viên nang chứa cao khô giàu isoflavonoid.

- Báo cáo về độc tính cấp và tác dụng bảo vệ gan của viên nang.

- Báo cáo về độ ổn định theo phương pháp lão hóa cấp tốc của viên nang.

- 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()