ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận và làm chủ được công nghệ sinh sản nhân tạo, quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) góp phần chủ động được con giống và từng bước chuyển giao, nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm đến người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm phát triển có hiệu quả đối tượng thủy sản mới.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp nhận và làm chủ các quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus), gồm: Kỹ thuật nuôi võ; kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuối cá bột, cá hương thành cá giống; kỹ thuật nuôi thương phẩm.

- Xây dựng mô hình sản xuất giống cá Nheo mỹ (quy mô 100 cá bố mẹ, công suất 5.000 cá giống kích cỡ đạt 4-6 cm, cá khỏe mạnh).

- Xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (quy mô 0,5ha, mật độ nuôi 1,2 con/m2, kích cỡ cá giống 6-8cm, năng suất 24 tấn/ha).

- 5.000 cá giống (kích cỡ 4-6cm) và 12 tấn cá thương phẩm (trọng lượng trung bình đạt 2,5 - 3kg/con).

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo được 3-5 kỹ thuật viên làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ; tập huấn 100 lượt hộ nuôi thủy sản nắm được kỹ thuật nuôi cá Nheo mỹ.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án.

- 01 mô hình sản xuất giống cá Nheo mỹ trong ao tại tỉnh Phú Thọ (quy mô: 100 cá bố mẹ, công suất 5.000 cá giống kích cỡ đạt 4-6 cm, cá khỏe mạnh).

- 01 Mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao (quy mô 0,5ha, năng suất > 24 tấn/ha).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 5.000 con cá Nheo mỹ giống và 12 tấn cá Nheo mỹ thương phẩm.

- 03 - 05 kỹ thuật viên và 100 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao.

- 02 báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo kết quả khảo sát bổ sung.

- 01 bộ tài liệu khảo sát, quy trình kỹ thuật và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()