ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng thâm canh một số giống dưa thơm, dưa lưới chất lượng cao theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Thọ


 1. Mục tiêu chung: Hình thành được mô hình nông nghiệp công nghệ cao khu vực cận đô thị thông qua việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng và thâm canh giống cây trồng mới (dưa thơm, dưa lưới) có chất lượng, giá trị kinh tế cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Thọ. Góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả trong việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, gắn kết giữa người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh giống dưa lưới chất lượng cao trong nhà lưới có hệ thống tưới thông minh (quy mô 1.000 m2, năng suất 35-40 tấn/ha).

- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh giống dưa thơm chất lượng cao có sử dụng hệ thống tưới thông minh (quy mô 1ha, năng suất 35-40 tấn/ha).

- Sản xuất được sản phẩm dưa lưới, dưa thơm chất lượng cao, có kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm gắn với hệ thống thương mại hóa theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định (trọng lượng quả trung bình đạt 1,5-2kg/quả).

- Hoàn chỉnh được bản hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh giống dưa lưới và dưa thơm chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật làm chủ các quy trình công nghệ trồng, thâm canh dưa lưới và dưa thơm chất lượng cao; tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt người dân.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- 01 Mô hình trồng, thâm canh giống dưa lưới chất lượng cao trong hệ thống nhà lưới, nhà màng gắn với hệ thống tưới tiên tiến (quy mô 1.000 m2, năng xuất 35-40 tấn/ha).

- 01 Mô hình trồng, thâm canh giống dưa thơm chất lượng cao ngoài nhà lưới (trồng ngoài ruộng) gắn với hệ thống tưới tiên tiến (quy mô 01ha, năng xuất 35-40 tấn/ha).

- 40 tấn dưa lưới, dưa thơm chất lượng cao đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Vietgap (trọng lượng quả trung bình đạt 1,5-2kg/quả).

- 01 Hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt khoa học, tiết kiệm nước trong và ngoài nhà lưới.

- 02 bản hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh giống dưa lưới, dưa thơm chất lượng cao phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 05 cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyển giao công nghệ, làm chủ các quy trình công nghệ và 100 lượt hộ dân được tập huấn kỹ thuật.

- 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu quy trình kỹ thuật được chuyển giao.

- Các báo cáo: Báo cáo chuyên để khảo sát bổ sung và lựa chọn địa điểm thực hiện dự án; 02 Báo cáo xây dựng các mô hình; Báo cáo đề xuất biện pháp nhân rộng kết quả dự án; Báo cáo tổng kết dự án.

- 01 bộ hồ sơ, dữ liệu thực hiện dự án: Tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền, hình ảnh,…


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()