ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giống một số giống bưởi nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu chung: Xây dựng được vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi  đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được 01 vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi  đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn có phẩm chất tốt, năng suất cao được nhân giống từ các cây đầu dòng tại các địa phương trong cả nước, số lượng 150 cây, tỉ lệ cây được công nhận cây đầu dòng đạt trên 60%.

- Xây dựng 01 mô hình sản xuất cây giống bưởi sạch bệnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn theo TCVN 9302:2013, số lượng 10.000 cây giống

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cây giống xuất vườn

- Tập huấn cho 100 lượt người dân nắm vững quy trình nhân giống, quy trình trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi; Thông tin tuyên truyền, nhân rộng kết quả dự án.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Các số liệu điều tra, khảo sát bổ sung và các báo cáo chuyên đề:

+ Thực trạng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ cây ăn quả có múi (bưởi da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn) trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;Tính thích ứng và khả năng nhân rộng, phát triển của các cây ăn quả có múi trên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

+ Kết quả điều tra, thu thập cây giống các giống bưởi Da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn tại các địa phương

- 01 vườn cây đầu dòng các giống bưởi Da xanh, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn có phẩm chất tốt, năng suất cao được nhân giống từ các cây đầu dòng tại các địa phương trong cả nước, số lượng 150 cây, tỉ lệ cây được công nhận cây đầu dòng đạt trên 60%.

- 01 vườn nhân giống cây ăn quả có múi, số lượng 10.000 cây giống được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo tiêu chuẩn 9302:2013.

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cây giống bưởi xuất vườn

- 100 lượt người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng chăm sóc cây ăn quả có múi.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()