ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2. Mục tiêu cụ thể:

- Áp dụng kỹ thuật chuyển hóa đã được ban hành theo TCVN 11567 để xây dựng thành công mô hình chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn quy mô 30ha đối với 02 loài Keo lai và Keo tai tượng có tỉ lệ cây gỗ lớn năm thứ 10-12 đạt trên 70%, tăng hiệu quả kinh tế của rừng tối thiểu 30%.

- Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng Keo gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ.

- Thông tin tuyên truyền và chuyển giao tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa cho các đơn vị, cá nhân, hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh, số lượng 240 người được tập huấn.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Hồ sơ, số liệu điều tra, khảo sát bổ sung

- 03 báo cáo chuyên đề:

+ Các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa rừng cây gỗ nhỏ thành cây gỗ lớn

+ Hiện trạng phát triển rừng trồng trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập

+ Kết quả lựa chọn lô rừng đưa vào thực hiện chuyển hóa

- Mô hình 30 ha áp dụng kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn theo TCVN 11567 gồm 05ha cây keo lai và 25ha keo tai tượng rừng đạt 15-17m3/ha/năm cho chu kỳ 10-12 năm, tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn cây gỗ lớn trên 70%, tăng hiệu quả kinh tế rừng trồng tối thiểu 30%

- Hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng Keo lai và Keo tai tượng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 240 người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()