ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ô long chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ.


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng và chuyển giao thành công các quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chè ô long, chè xanh, chè đen cao cấp từ các giống chè Kim Tuyên, LDP1 nhằm nâng cao giá trị gia tăng chuối sản phẩm chè đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ..

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình chế biến sản phẩm chè xanh (quy mô 2.000 kg chè xanh chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên và LDP1), chè đen cao cấp (quy mô 1.500 kg chè đen cao cấp từ giống chè Kim Tuyên) và chè ô long (quy mô 300kg chè ô long từ giống chè Kim Tuyên).

- Sản xuất được các sản phẩm chè xanh và chè đen cao cấp từ các giống chè Kim Tuyên, LDP1 và sản phẩm chè ô long từ giống chè Kim Tuyên đạt TCVN3218-2012.

- Hoàn chỉnh được bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen cao cấp từ giống chè Kim Tuyên và kỹ thuật chế biến chè ô long từ giống chè Kim Tuyên phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo 05 kỹ thuật viên và 100 lượt hộ dân về quy trình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen cao cấp và chè ô long từ giống chè Kim Tuyên, LDP1.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- 03 mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen cao cấp, chè Ô long từ giống chè Kim Tuyên, LDP1 gồm: Mô hình ứng dụng công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chè và Mô hình chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân vùng dự án (Công ty Cổ phần GK Việt Nam và Hợp tác xã Phú Thịnh).

- 2.000 kg chè xanh (1000 kg từ giống chè Kim Tuyên và 1000kg từ giống chè LDP1); 1.500 kg chè đen cao cấp từ giống chè Kim Tuyên; 300 kg chè ô long từ giống chè Kim Tuyên.

- 02 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen cao cấp và kỹ thuật chế biến chè ô long từ giống chè Kim Tuyên phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 05 cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyển giao công nghệ, làm chủ các quy trình công nghệ và 100 lượt hộ dân được tập huấn kỹ thuật.- 01 bộ tài liệu truyền thông và tài liệu quy trình kỹ thuật được chuyển giao.

- Các báo cáo: Báo cáo chuyên để khảo sát bổ sung và lựa chọn công nghệ của dự án; 03 Báo cáo xây dựng các mô hình; Báo cáo đề xuất biện pháp nhân rộng kết quả dự án; Báo cáo tổng kết dự án.

- Sản phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm chè: Nhãn mác, bao bì, phương án quảng bá và giới thiệu sản phẩm,…

- 01 bộ hồ sơ, dữ liệu thực hiện dự án: Quy trình kỹ thuật, tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền, hình ảnh,…

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()