ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hóa tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hóa nhằm tạo mô hình điểm về phát triển kinh tế trang trại, cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn phục vụ nhu cầu thị trường góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp nhận và làm chủ 03 tiến bộ kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu pháp).

- Xây dựng mô hình trang trại tổng hợp bao gồm:

+ 01 mô hình nuôi chim bồ câu pháp (quy mô 300 cặp bố mẹ; 600 - 1000 con bồ câu thương phẩm).

+ 01 mô hình trồng thanh long ruột đỏ (diện tích 0,5 ha, năng suất đạt 40 - 60 tấn/ha/năm).

+ 01 mô hình trồng dưa lê siêu ngọt (diện tích 1 ha; năng suất 30 - 40 tấn/ha/năm).

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim Bồ câu pháp) phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

     - Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân.

    3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Mô hình trang trại tổng hợp bao gồm:

+ 01 mô hình nuôi chim bồ câu pháp (quy mô 300 cặp bố mẹ; 600 - 1000 con bồ câu thương phẩm).

+ 01 mô hình trồng thanh long ruột đỏ (diện tích 0,5 ha, năng suất đạt 40 - 60 tấn/ha/năm; trồng leo giàn, áp dụng công nghệ tưới phun mưa và chiếu sáng gián đoạn).

+ 01 mô hình trồng dưa lê siêu ngọt (diện tích 1,0 ha; năng suất đạt 30 - 40 tấn/ha/năm; ứng dụng màng phủ nông nghiệp).

- 03 bản hướng dẫn kỹ thuật (kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa lê siêu ngọt; kỹ thuật chăn nuôi chim bồ câu pháp) phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 100 lượt hộ nông dân.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()