ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo xây dựng mô sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ


   1. Mục tiêu chung: Tiếp nhận, làm chủ được công nghệ thụ tinh nhân tạo để sản xuất giống và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ góp phần chủ động được con giống và từng bước chuyển giao, nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa đến người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để sản xuất giống gà nhiều cựa (quy mô 250 gà mái và 10 gà trống, công suất 50 trứng/gà mái/năm, 3500-4200 gà nhiều cựa giống 01 ngày tuổi/năm) mô hình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa (quy mô 3000-4000 gà nhiều cựa, tỷ lệ sống đạt 70-75%, năng suất trung bình gà thịt thương phẩm đạt 1-1,5kg/con) theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Tiếp nhận và hoàn thiện được quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà nhiều cựa và quy trình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa của tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- Sản xuất được 12.000 trứng gà/năm (tỉ lệ trứng có phôi 70-75%, tỉ lệ nở 65-70%, tỉ lệ gà có cựa 60-65%), 3.500 - 4.200 con gà nhiều cựa giống (gà 01 ngày tuổi có cựa, được tiêm phòng) và 3.000 - 4.000 gà nhiều cựa thương phẩm (20 tuần tuổi, cân nặng đạt 1-1,5kg, được tiêm phòng) theo hướng an toàn sinh học.

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- Đào tạo 03-05 kỹ thuật viên nắm chắc được kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa và tập huấn cho 50 lượt hộ dân chăn nuôi gia cầm về kỹ thuật chăn nuôi gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học.

    3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản trong sản xuất gà giống nhiều cựa (quy mô 250 gà mái và 10 gà trống, công suất 50 trứng/gà mái/năm, 3500-4200 gà nhiều cựa giống 01 ngày tuổi/năm) theo hướng an toàn sinh học.

- Mô hình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa (quy mô 3000-4000 gà nhiều cựa, tỷ lệ sống đạt 70-75%, cân nặng trung bình gà thịt thương phẩm đạt 1-1,5kg) theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà nhiều cựa và quy trình nuôi thương phẩm gà nhiều cựa của tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

- 12.000 trứng gà (tỉ lệ trứng có phôi 70-75%, tỉ lệ nở 65-70%, tỉ lệ gà có cựa 60-65%).

- 3.500 - 4.200 gà nhiều cựa giống (gà 01 ngày tuổi, được tiêm phòng).

- 3.000 - 4.000 gà nhiều cựa thương phẩm (gà 20 tuần tuổi, cân nặng đạt 1-1,5kg/con, được tiêm phòng).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa tỉnh Phú Thọ theo hướng an toàn sinh học.

     - 03-05 kỹ thuật viên được đào tạo và 50 lượt người dân được tập huấn phổ biến kiến thức.

     - 02 báo cáo xây dựng mô hình và báo cáo kết quả khảo sát bổ sung.

- 01 bộ tài liệu khảo sát, quy trình kỹ thuật và tài liệu truyền thông, phổ biến kết quả dự án.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()