ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới


1Mục tiêu chung:

Tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia và vùng miền trên thế giới nhằm quảng bá sâu rộng và góp phần phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ bằng 06 thứ tiếng (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Hàn Quốc; Trung Quốc; Tây Ban Nha; Nhật Bản).

- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ trên các phương tiện thông tiện thông tin đại chúng.

3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

 - Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt.

- Các báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo đánh giá thực trạng tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo kết quả hội thảo đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ.

+ Báo cáo đánh giá hiệu quả tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch.

- Bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ được biên dịch sang các thứ tiếng. Cụ thể:

+ 11 chuyên đề (05 chuyên đề về di sản văn hoá; 05 chuyên đề về danh thắng và 01 chuyên đề tổng hợp về di sản văn hoá và danh thắng của Phú Thọ), mỗi chuyên đề được dịch sang 06 thứ tiếng (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Hàn Quốc; Trung Quốc; Tây Ban Nha; Nhật Bản).

+ 05 video clip về các di sản và danh thắng của Phú Thọ (có thuyết minh bằng tiếng Việt và phụ đề bằng 06 thứ tiếng).

+ 05 mẫu tờ rơi với số lượng 1.000 tờ giới thiệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

- Tuyên truyền, quảng bá bộ tư liệu về các di sản văn hoá và danh thắng của tỉnh Phú Thọ (10 Hợp đồng tuyên truyền trên các báo, tạp chí; 04 chuyên mục/chuyên trang trên các trang thông tin điện tử). 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()