ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) về các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho các xã tham gia dự án.

- Trang bị, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho 20 xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 - 2020 phục vụ phổ biến kiến thức KH&CN.

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý, khai thác phần mềm. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN cho người dân trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- 03 báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá thực trạng; Báo cáo lựa chọn các giải pháp công nghệ; Báo cáo đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm phần mềm.

- 01 bộ CSDL và Phần mềm quản lý CSDL về các tiến bộ KHKT được bổ sung và nâng cấp phát triển.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tài liệu tập huấn. Quy trình quản lý, sử dụng phần mềm.

- 40 cán bộ được tập huấn quản lý, sử dụng phần mềm.

- 200 người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN.

- Hợp đồng (biên bản) chuyển giao thiết bị để quản lý, khai thác phần mềm.

- 01 Phóng sự và 01 bài báo khoa học.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()