ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


 

1. Mục tiêu nghiên cứu:

 - Xây dựng và đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm tổng hợp, quản lý toàn diện cơ sở dữ liệu của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Số hoá toàn bộ dữ liệu xây dựng Nông thôn mới của 247 xã trên địa bàn tỉnh trên phần mềm được xây dựng.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 - Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

-  02 báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng dữ liệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực nghiệm phần mềm.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt.

- Bộ CSDL và Phần mềm quản lý dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm.

- Quy trình quản lý, khai thác phần mềm.

- (Danh sách) cán bộ tập huấn quản lý, khai thác phần mềm. 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()