ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 16/06/2020

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu


Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 01/ năm 2018 đến tháng 4/ năm 2020.
- Thực tế thực hiện: từ tháng 01/năm 2018 đến tháng 4/ năm 2020

Kinh phí và sử dụng kinh phí:
a) Tổng số kinh phí thực hiện: 685,44 tr.đ, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 520,00 tr.đ.
+ Kinh phí từ các nguồn khác: 165,44 tr.đ

Sản phẩm: 

1 Quy trình công nghệ xử lý ảnh viễn thám cho thành lập
bản đồ phân vùng lũ quét.
   
2 Bản đồ chuyên đề theo nội dung nghiên cứu.    
3 Bản đồ phân vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực
tỉnh Phú Thọ.
   
4 Mô hình cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ    
5 Bộ cơ sở dữ liệu GIS (14 cơ sở sở liệu chuyên đề) phục vụ
xây dựng mô hình và phân vùng cảnh báo lũ quét cho khu
vực tỉnh Phú Thọ.
   
6 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài  


 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()