ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu


1. Mục tiêu chung: Ứng dụng kỹ thuật cảnh báo mới kết hợp với công nghệ thông tin địa lý và công nghệ viễn thám để xây dựng thành công mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biển đổi khí hậu.

     2. Mục tiêu cụ thể:

         - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu GIS cho khu vực tỉnh Phú Thọ.

         - Xây dựng mô hình dự báo và phân vùng lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu.

          - Xây dựng bản đồ phân vùng và dự báo lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ.

         - Giới thiệu công nghệ, tập huấn sử dụng bản đồ và mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho đơn vị quản lý chuyên ngành tại tỉnh Phú Thọ.

      3. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Quy trình công nghệ xử lý ảnh viễn thám cho thành lập bản đồ phân vùng lũ quét.

- 14 bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:50.000 và theo quy phạm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mô hình dự báo và phân vùng lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ (chạy trên  đĩa CD - mô hình cảnh báo nguy cơ lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ)

- Bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét khu vực tỉnh Phú Thọ tỉ lệ 1:50.000 (kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng).

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS (01 đĩa CD - Cơ sở dữ liệu gồm 14 cơ sở dữ liệu chuyên đề theo chuẩn quốc gia).

- 01 bài báo đăng trên tạp trí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()