ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xác định biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và Keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định được danh mục, quy luật phát sinh phát triển, thành phần loài, đặc điểm sinh thái, sinh học của các loài sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis).

- Xác định được biện pháp kỹ thuật phù hợp để phòng trừ hiệu quả sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng được mô hình áp dụng thí điểm các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại 01 điểm rừng trồng.

- Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.

    - Đào tạo 03-05 kỹ thuật viên và tập huấn cho 50 lượt hộ dân trồng rừng trên địa bàn Phú Thọ về kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và keo lai (A.mangium x A.auriculiformis).

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

- Danh mục thành phần sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và bộ mẫu sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng.

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng tình hình sâu, bệnh hại chính keo lai và keo tai tượng; Đặc điểm sinh học và sinh thái học các loài sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng; Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- Báo cáo xây dựng mô hình áp dụng thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây keo lai và keo tai tượng.

- Các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- 04 Mô hình áp dụng thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng (quy mô: 0,25ha/mô hình).

- Bản hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính trên cây keo lai và keo tai tượng.

- Đào tạo 03 - 05 cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại chính cây keo lai và keo tai tượng cho 50 lượt người dân.

     - 01-02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()