ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 16/06/2020

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài hoa phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2017-10/2019)

- Tổng kinh phí thực hiện: 843.140.000 đồng. Trong đó:

           + Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 485.010.000 đồng

           + kinh phí từ nguồn khác: 349.128.000 đồng

- Sản phẩm:

Nội dung 1: Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn loài
phong lan có giá trị. Từ đó lựa chọn ba loài lan Hồ điệp, Đai châu và Hoàng
thảo mini trong nghiên cứu này.
Hoàn thiện 01 báo cáo chuyên đề
Nội dung 2: Đã nghiên cứu biện pháp kĩ thuật điều tiết ra hoa ba loài
phong lan Đai châu, Hồ điệp và Hoàng thảo mini tại Phú Thọ. Từ đó xây
dựng được bản hướng dẫn kĩ thuật điều tiết ra hoa cho ba loài phong lan này.
Hoàn thiện 03 báo cáo chuyên đề và xây dựng 03 Bản hướng dẫn kĩ thuật.
Nội dung 3: Đã xây dựng 03 mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật điều
tiết ra hoa phong lan với 1240 cây tại Trường Đại học Hùng Vương và Công
ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hồ điệp (520 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 100%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Đai châu (300 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hoàng thảo mini (420 cây), Cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72,14%.
Nội dung 4:
- Đã tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học.
- Đã đào tạo 05 cán bộ kĩ thuật, tập huấn được cho 50 lượt người (hai
lớp), hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, 2 sinh viên thực
hiện khóa luận tốt nghiệp đại học và 01 thạc sĩ thực hiện luận văn cao học.
Công bố được 03 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()