ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm asen trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá được thực trạng ô nhiễm asen trong nước và mô hình hoá sự phân bố, dịch chuyển, phát tán của asen trong môi trường nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay.

- Nghiên cứu đề xuất được các biện pháp để xử lý ô nhiễm asen trong môi trường nước và xây dựng được mô hình xử lý ở quy mô pilot.

- Thử nghiệm thành công các biện pháp xử lý ô nhiễm asen trong môi trường nước tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

     - Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm asen trong nước phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài .

- Bộ hồ sơ, tư liệu điều tra, khảo sát và tài liệu tuyên truyền, giới thiệu kết quả đề tài.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa ô nhiễm asen trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Bản đồ hiện trạng và các dữ liệu về ô nhiễm asen trong nước tại tỉnh Phú Thọ.

- Mô hình hóa sự lan tỏa của asen theo các dòng chảy, các vùng xung quanh dựa trên phần mềm Groundwater.

- Các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm asen trong nước.

- Mô hình xử lý ô nhiễm asen trong nước quy mô pilot.

- 03 mô hình xử lý ô nhiễm asen trong nước quy mô hộ tại tỉnh Phú Thọ.

- Hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm asen trong nước phù hợp điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

     - Đào tạo 01 cử nhân hóa phân tích; tập huấn 30-50 lượt người về kỹ thuật xử lý ô nhiễm asen trong nước.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()