ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh tại các trường THCS tỉnh Phú Thọ.

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp THCS tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức thực nghiệm giảng dạy tại 04 trường THCS tỉnh Phú Thọ.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- 03 Báo cáo chuyên đề: cơ sở lý luận và thực tiễn; Đánh giá thực trạng; Đánh giá kết quả tổ chức thực nghiệm.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp THCS tỉnh Phú Thọ (04 chuyên đề chuyên môn và 02 chuyên đề liên quan).

- Mô hình triển khai thực nghiệm áp dụng bộ tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp THCS tỉnh Phú Thọ tại 04 trường THCS tỉnh Phú Thọ.

- Đĩa DVD tư liệu.

- 02 bài báo khoa học (đăng trên Tập san KH&CN; Báo Phú Thọ).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()