ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái khớp gối bằng viên Bồng Cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại một số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ.


1. Mục tiêu nghiên cứu:

 - Xây dựng và hoàn thiện quy trình điều trị thoái hoá khớp gối kết hợp y học hiện đại của sản phẩm  Bồng cốt đan (BCĐHV) trên lâm sàng và cận lâm sàng.

- Triển khai thực nghiệm quy trình điều trị thoái hoá khớp gối kết hợp y học hiện đại của sản phẩm Bồng cốt đan (BCĐHV) trên lâm sàng, cận lâm sàng tại 04 cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ và đề xuất kiến nghị sử dụng.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- 02 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng và Đánh giá kết quả thực nghiệm (điều trị bệnh cho bệnh nhân).

- Quy trình điều trị thoái hoá khớp gối kết hợp y học hiện đại của sản phẩm Bồng cốt đan (BCĐHV) trên lâm sàng, cận lâm sàng tại tỉnh Phú Thọ được xây dựng và hoàn thiện.

- (Danh sách) cán bộ được tập huấn áp dụng quy trình vào điều trị bệnh cho bệnh nhân thoái hoá khớp gối.

- Mô hình triển khai thực nghiệm áp dụng quy trình điều trị thoái hoá khớp gối kết hợp y học hiện đại của sản phẩm Bồng cốt đan (BCĐHV) trên lâm sàng, cận lâm sàng tại 04 cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ.

- 300 bệnh nhân được áp dụng quy trình để điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.

- Sản phẩm sử dụng điều trị bệnh cho bệnh nhân: 54.000 viên nang BCĐHV.

- 02 bài báo (đăng tải trên Tập san KH&CN Phú Thọ; Tạp chí chuyên ngành Y dược cổ truyền).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()