ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Tư, 3/04/2019

Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ


1. Mục tiêu nghiên cứu:

 - Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác sử dụng các ngôi nhà gỗ cổ, hiện trạng và những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì.

- Nghiên cứu xây dựng bộ tư liệu và thuyết minh về giá trị của các ngôi nhà gỗ cổ ở xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ tại xã Hùng Lô phục vụ cho sự phát triển du lịch của tỉnh.

2. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.

- Bộ tư liệu (hình ảnh, video clip, thuyết minh) về những ngôi nhà cổ tại xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì (01 bộ tư liệu chung và 10 bộ tư liệu riêng cho 10 ngôi nhà).

- 05 bộ bản vẽ về kiến trúc cho 05 ngôi nhà.

- Các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của các ngôi nhà gỗ cổ phục vụ phát triển du lịch

- 01 Video clip được đăng tải lên truyền hình giới thiệu về các ngôi nhà gỗ cổ xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì.

- 01 bài đăng trên Tập san KH&CN, 01 bài trên Báo Phú Thọ, 01 trên Tạp chí KHCN của Trường Đại học Hùng Vương


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()