ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 16/06/2020

Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ôlong chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng
(từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020).
Tổng vốn thực hiện dự án: 1.006,6 triệu đồng, trong đó:

Nguồn vốn Kinh phí (triệu đồng)
- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học
- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
- Khác (liên doanh,…)
554,000
452,600

 

Sản phẩm:

+ Dự án đã hoàn thành 2 báo cáo về khảo sát đánh giá, bổ sung thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất và chế biến các sản phẩm chè, nhu cầu và khả năng thị trường tiêu thụ tại thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Sơn và báo cáo lựa chọn quy trình công nghệ phù hợp để thực hiện dự án: Công nghệ về giống, công nghệ chế biến, dây truyền thiêt bị,…
+ Dự án đã hoàn thiện 2 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen chất lượng cao và chè ôlong.
+ Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè xanh từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, chè đen chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên.
+ Xây dựng 3 mô hình chế biến chè xanh, chè đen, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, sản xuất được 2000 kg chè xanh, 1500 kg chè đen chất lượng cao (Hồng Trà), 300 kg chè ôlong tại 3 điểm thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chè, HTX chè Phú Thịnh, Công ty cổ phần GK Việt Nam. Các sản phẩm tại các mô hình đảm bảo VSATTP của bộ y tế. Các mô hình chế biến hiệu quả kinh tế cao, mô 59 hình chè xanh đạt 120 - 200 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè Hồng trà đạt 150,0 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè ôlong đạt 108 triệu đồng/ha.
+ Đã tổ chức 1 hội thảo và tấp huấn 2 lớp và đào tạo 5 kỹ thuật viên về kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè của dự án.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()