ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 8/05/2020

Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên Thế Giới


- Thời gian thực hiện:  22 tháng (tháng 4/2018 đến tháng 01/2020).

- Tổng kinh phí thực hiện: 676.770.000 đồng. Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 590.000.000  đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác (vốn tự có của tổ chức chủ trì): 86.770.000 đồng
- Sản phẩm dự án: 

+ Bộ tư liệu điều tra, khảo sát.
+ Bộ tài liệu 11 chuyên đề giới thiệu về di sản, danh lam thắng của tỉnh
được biên dịch sang 6 thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc, tiếng
Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Tây Ban Nha.
+ 10 mẫu tờ rơi song ngữ được thiết kế đẹp mắt giới thiệu về di sản và
danh thắng nổi bật của tỉnh.
+ 05 video clip thuyết minh và phụ đề bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài
giới thiệu về di sản và danh thắng của tỉnh.
+ Xây dựng 03 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo Đánh giá thực trạng tuyên
truyền, quảng bá các di sản văn hóa và danh thắng của tỉnh Phú Thọ; Báo cáo kết
quả hội thảo đánh giá, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ tài liệu về các di sản văn hóa
và danh thắng của tỉnh Phú Thọ; Báo cáo đánh giá hiệu quả tuyên truyền, quảng
bá thu hút khách du lịch.
+  Thực hiện tuyên truyền, quảng bá bộ tài liệu về các di sản văn hóa và
danh thắng của tỉnh Phú Thọ trên các Báo, Tạp chí, Website…


 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()