ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 8/05/2020

Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thƣơng phẩm cá Nheo mỹ Ictalurus punctatus tại tỉnh Phú Thọ”


- Thời gian thực hiện Dự án: 24 tháng từ tháng 4/2018 đến hết tháng 4/2019

- Tổng kinh phí: 1016 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách nhà nước: 553 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đã hoành thành và có báo cáo khảo sát, đánh giá về nguồn nước, thực
trạng về nguồn nước nuôi trồng thủy sản vùng triển khai dự án, nhu cầu thị
trường đối với cá Nheo mỹ, đạt 100% so với hợp đồng.
+ Đã ban hành 02 quy trình: Quy trình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ và
quy trình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao, đạt 100% hợp đồng. Các
quy trình nêu cụ thể các bước, dễ hiểu, dễ thực hiện.
+ Đào tạo, tập huấn: 06 cán bộ kỹ thuật được đào tạo nắm vững các quy
trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao;
100 lượt hộ dân, cơ sở nuôi thủy sản được tập huấn, nắm vững kiến thức về
quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ.
+ Xây dựng được 01 mô hình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ tại tỉnh Phú
Thọ. Sản xuất được 5.614 con cá Nheo mỹ giống cỡ 4-6cm, đạt 112,28% so
với hợp đồng.
+ Xây dựng được 01 mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao tại
tỉnh Phú Thọ với quy mô 0,5ha, đạt 100% hợp đồng. Tỷ lệ sống của cá đạt
83%, cỡ cá thu hoạch trung bình đạt trên 2,5kg/con, sản lượng cá thương
phẩm đạt 12.485kg, năng suất đạt 24,97 tấn/ha, Lợi nhuận thu được là
128,205 triệu đồng

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()