ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 28/04/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh cấp trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ.


- Thời gian thực hiện: 26 tháng (Từ tháng 02/2018 đến tháng 4/2020)
- Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 520 triệu đồng (Năm trăm hai mươi
triệu đồng chẵn). Trong đó:
+ Nguồn vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 366.500.000 (Ba trăm
sáu mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).
+ Nguồn vốn khác (tự có): 153.500.000 (Một trăm năm mươi ba triệu, năm
trăm ngàn đồng chẵn).
- Sản phẩm đề tài: 

Gồm 06 chuyên đề, trong đó:

+ có 04 chuyên đề chuyên môn

1. Chuyên đề Đại số

2. Chuyên đề Hình học

3. Chuyên đề Số học

4, Chuyên Đề Tổ hợp

+ và 02 chuyên đề bổ trợ:

5. Chuyên đề Mẫu câu và Từ vựng Toán dành cho học sinh Trung học cơ sở

6. Chuyên đề Hướng dẫn giao tiếp trong lớp học bằng tiếng Anh

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()