ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 16/11/2023

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023


Căn cứ văn bản số 92/KH-SLĐTBXH  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 09/11/2023 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực cơ sở giới năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên toàn tỉnh; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em

- Các hoạt động của Tháng hành động cần linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

 II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2023

Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

* Khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

- Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai.

- Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội

- Tăng quyền năng cho phụ nữ là tăng vị thế của quốc gia.

- Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.

- Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

- Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.

- Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.

- Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.

- Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

- Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

- Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bạo lực.

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và người bị xâm hại.

- Đồng tình với bạo lực là bạn đang cổ xúy cho hành vi sai trái.

- Không đổ lỗi cho người bị bạo lực.

- Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023

3. Những hoạt động chính:

- Triển khai thực hiện tuyên truyền mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tổ chức tuyên truyền chủ đề, nội dung thông điệp Tháng hành động năm 2023 tại trụ sở làm việc;

- Đăng tải tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động trên Trang thông tin điện tử của Sở;

- Phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ công chức, viên chức.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()