ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Sáu, 24/07/2020

Nghiệm thu dự án: Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” cho các sản phẩm nón lá Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ


Sáng ngày 24/07/2020, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ tiến hành nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” cho các sản phẩm nón lá Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020” do UBND huyện Cẩm Khê chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 4/2018 với mục tiêu Thiết lập và vận hành cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” cho các sản phẩm nón lá Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng sản xuất sản phẩm trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các hành vi xâm phạm quyền; góp phầm đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội của sản phẩm.

Sau 24 tháng triển khai theo nội dung, tiến độ được phê duyệt, dự án đã đạt được những kết quả sau: Đã tiến hành điều tra khảo sát xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sai Nga”; Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể; Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể: xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế cấp phép và thu hồi, quy chế kiểm soát chất lượng, quy chế phối hợp, quy trình kỹ thuật sản xuất nón lá Sai Nga, bộ tem nhãn bao bì nhãn hiệu tập thể Sai Nga, Đăng ký mã số, mã vạch, mã QR code truy suất nguồn gốc xuất sứ cho sản phẩm; Xây dựng bản đồ vùng sản xuất; Xây dựng hệ thống khai thác, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm khi được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Hình ảnh nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” được bảo hộ

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Nón lá Sai Nga” đã góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao vụ thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó làm tăng giá trị và uy tín của sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án. Bên cạnh đó việc quảng bá giới thiệu nhãn hiệu tập thể sản phẩm nón lá Sai Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia các hội chợ  xúc tiến thương mại và trên một số ấn phẩm góp phần đưa sản phẩm đến được với nhiều thị trường và tiếp cận tới các khách hàng khác nhau.

 

 Với những kết quả đạt được, Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đã đánh cao thành công của dự án về quy mô và có hàm lượng khoa học cao trong việc thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Thành công của dự án tạo tiền đề nhân rộng, triển khai tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của các làng nghề và một số sản phẩm đặc trưng của huyện Cẩm Khê và là mô hình mẫu để nhân rộng cho các sản phẩm mang nhãn hiệu đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()