ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 11/07/2023

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Phục dựng nghi lễ rước nước Bạch Hạc đền Tam Giang và xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” nhằm bảo tồn,  phát huy di sản văn hóa tâm linh độc đáo vùng đất Tổ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh, góp phần xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tư liệu hóa, số hóa và phục dựng Nghi lễ rước trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Bạch Hạc, Đền Tam Giang” thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” gắn với hoạt động du lịch trong chương trình du lịch về cội nguồn của tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền giới thiệu quảng bá di sản văn hóa tâm linh độc đáo vùng Đất Tổ và mô hình sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

II. Nội dung nhiệm vụ:

    - Khảo sát, đánh giá bổ sung thông tin phục vụ triển khai dự án.

 - Tư liệu hóa, số hóa và phục dựng Nghi lễ Rước nước trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Bạch Hạc, đền Tam Giang” thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Xây dựng mô hình và thử nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”

- Tuyên truyền, quảng bá Nghi lễ rước nước trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Bạch Hạc, đền Tam Giang” và mô hình sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” đã được xây dựng

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn.

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê.

- Bộ tư liệu điều tra, khảo sát bổ sung.

- 03 báo cáo chuyên đề:

+ Báo cáo Kết quả khảo sát, đánh giá bổ sung thông tin phục vụ triển khai dự án.

+ Báo cáo Đánh giá kết quả thử nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

+ Báo cáo Đánh giá hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch.

- Bộ tư liệu Nghi lễ Rước nước trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Bạch Hạc, đền Tam Giang” thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Bộ hồ sơ phục dựng Nghi lễ rước nước trong di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Bạch Hạc, đền Tam Giang” thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có Ảnh tư liệu, phim khoa học kèm theo.

- Bộ tiêu chí mô hình sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” đảm bảo điều kiện công nhận điểm du lịch văn hóa cấp tỉnh.

- Hồ sơ mô hình sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh “Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

- 2000 tờ rơi; 01 video phụ đề tiếng Anh; 01 trang landingpage; 01 chương trình khung kết nối sản phẩm với các sản phẩm nội tỉnh khác.

- 02 bài báo; 02 phóng sự.

V. Thời gian thực hiện:  26 tháng (tháng 02/2022 đến tháng 3/2024).


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()