ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Năm, 26/09/2019

PHÚ THỌ TIẾP TỤC NGHIỆM THU DỰ ÁN TẠO LẬP, QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “HỒNG KHÔNG HẠT GIA THANH” VÀ “TƯƠNG DỤC MỸ”


Ngày 25/9/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã họp nghiệm thu dự án: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hồng không hạt Gia Thanh” cho sản phẩm quả hồng không hạt tại xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”, do UBND huyện Phù Ninh chủ trì thực hiện và dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tương Dục Mỹ” xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, do UBND huyện Lâm Thao chủ trì thực hiện. Đây là hai dự án thuộc Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ của tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng Khoa học nghiệm thu dự án

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đã nghe các cơ quan chủ trì báo cáo kết quả triển khai dự án, những sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại cho trực tiếp người dân và địa phương vùng dự án. Hội đồng Khoa học đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc tạo lập, quản lý để phát triển nên nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản, đăng ký bảo hộ thành công về Sở hữu trí tuệ, duy trì những nghề truyền thống, cây đặc sản đang có những dấu hiệu bị mai một. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vì là nhãn hiệu tập thể, cần sự đồng thuận cao và để sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả thì công tác quản lý của địa phương cần chặt chẽ hơn nữa, cụ thể hơn nữa.

Sản phẩm “Tương Dục Mỹ” có mặt tại Hội chợ Hùng Vương 2019

Các thành viên hội đồng đã đánh giá và đưa ra những ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết cho cơ quan chủ trì các dự án. Đặc biệt là việc xây dựng và vận hành Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể. Cơ quan chủ trì dự án tiếp thu ý kiến của Hội đồng và nhất trí với kết luận Hội đồng đã đưa ra và hoàn thiện hồ sơ dự án.

                                                                                    Bích Hạnh


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()