ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Bảy, 1/01/2011

Nghiên cứu, xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Chủ nhiệm
Trần Thị Thanh
Cán bộ tham gia
1. ThS.Hoàng Văn Cường 2. ThS.Nguyễn Xuân Khải 3. ThS.Nguyễn Ngọc Toán 4. TS.Trần Văn Toàn 5.PGS.TS Trần Nho Thìn 6. TS.Nguyễn Đăng Điệp 7. Phạm Hồng Chí 8. Trần Thị Mai Phượng 9. Nguyễn Thanh Xuân 10. Nguyễn Thu Nga
Mục tiêu

 - Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

- Biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

- Đánh giá thực trạng bỗi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng được chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp THPT tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức thực nghiệm chương trình và tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đưa ra một số giải pháp triển khai chương trình và tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 


Thời gian
Từ tháng 4/2014 - tháng 9/2015
Kinh phí
Tổng kinh phí: 410.000.000 đồng (trong đó từ NSNN: 280.000.000 đồng)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()